8 Rules of Fat Loss

Thursday, March 17, 2011

Han-ay sa Kanta Para sa Ikaduhang Dominggo sa Kwaresma... Marso 20

Sana’y naging maayos ang takbo ng inyong linggo ngayon. Untana okey kamong tanan ug tana sa matag adlaw nga kamo nagkinabuhi kasama n’yo lagi ang Panginoon sa lahat ng mga ginagawa ninyo. Sa isip, sa salita at sa Gawa. (Parang Panatang Makabayan hehehe). Hala! Ito na kapatid ang atong giya o mga suggested songs para karon umaabot nga dominggo, sa ikalawang linggo ng Kwaresma…

CEBUANO MASS

TEMA            :           
KAHADLOK, KAHAYAG, PAGSALIG UG PAGTOO

Pasiuna            :           
Tun-i Kami, Ginoo
O Krus, Kaluwasan

Kyrie               :           
Ginoo, Kaloy-I Kami (Fernandez SET 6)
O Ginoo Kaloy-I Kami

 Unang Pagbasa:         
Genesis 12:1-4                               
 “Biyai ang imong nasod u gang imong mga paryenti ug ang balay 
imong amahan ug lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko nimo.
Hatagan ko ikaw ug daghang kaliwat ug sila mamahimong dakong nasud.”

Salmo              :          
Salmo 33:4-5, 18-19, 20, 22
O Ginoo, Kaloy-I kami, sanglit nagasalig kami kanimo.

Ikaduhang Pagbasa:   
2 Timoteo 1:8-10
Busa ayaw kaulaw sa pagsaksi sa atong Ginoo, ug kanako nga iyang 
binilanggo. Giluwas kita niya ug gipili aron maiyang katawhan, dili
tungod sa atong nabuhat kondili tungod sa iyang kaugalingong tuyo ug
grasya.

Aklamasyon    :           Pagdayeg alang Kanimo
Sa Ebanghelyo            Ang mga Pulong Mo, O Ginoo

Ebanghelyo     :           
Mateo 17:1-9
“Kini ang pinangga kong Anak nga akong gikahimut-an. Pamati kamo 
Kaniya.”
“Tindog kamo ug ayaw kahadlok,”

Halad              :           
Ginoo, Ania Ako
Unsay among dalhon, Ginoo

Santos             :           
Santos (Pastorela SET 2)
Santos (SET 3)

Aklamasyon    :           
Manluluwas sa Kalibutan (Set 2)
Si Kristo (Set 3)

Amen              :           Amen

Amahan Namo:           
Amahan Namo II (Set 2)
Amahan Namo (Pastorela)

Doxology        :           
Kay Imo man ang Gingharian

Kordero           :           
Kordero sa Dios (Pastorela SET 2)
Kordero sa Dios III Set 3

Kalawat           :           
Ayaw Kahadlok  F71 or 4 in GKK Book
Kini Maong Akong Lawas 246 in GKK Book

Patapos            :           
Ang Tawag sa Panahon
Ang Kalinaw Ibilin Ko kaninyo


TAGALOG MASS

Panimula         :           
Buksan ang aming puso

Unang Pagbasa:          
Genesis 12:1-4

Salmo              :           
Salmo 33:4-5, 18-19, 20, 22

Ikalawang Pagbasa:    
2 Timoteo 1:8-10

Ebanghelyo     :           
Mateo 17:1-9

Pag-aalay         :          
Isang Pagkain, 1 Katawan, 1 Bayan (San Pedro)
Kung ‘Yong nanaisin (Francisco)

Komunyon      :           
Saan kami tutungo (Macalinao & Hontiveros)
Liwanagan Mo Jesus (Aquino)
Manalig ka (Perez)

Pagtatapos       :           
Alay sa Kapwa (Esteban & Hontiveros)ENGLISH MASS


Entrance:                     
Save Us, Lord

First Reading: 1R: Genesis 12:1-4
God tells Abr(ah)am to NOT BE AFRAID to leave his homeland. 

Abram, together with his nephew Lot, obeys.

Responsorial Psalm: Psalm 33
Lord, let Your mercy be on us, as we place our trust in You.

Second Reading: 2 Timothy 1:8-10 
Bear your share of hardship for the Gospel.... 

"destroyed death and brought life and immortality to light through the Gospel."

Gospel: Matthew 17:1-9
He brought along His apostles Peter, James 
and John up a high mountain. Jesus was transfigured before them, 
and His face shone like the sun and His clothes became as white as light. 
Then Moses and Elijah appeared. Peter offers to build tents for them. 
God says, “This is My beloved Son, with whom 
I am well pleased; listen to Him.” The apostles became afraid at 
all these wondrous things. Christ tells them, “DO NOT BE AFRAID. 
Do not tell the vision to anyone until the Son of Man has been raised from the dead.”

Offertory         :           
Prayer of Rupert Mayer

Communion    :           
Far Greater Love
Now We Remain

Recessional     :           
What you Hear in the Dark (Dan Schutte)

HOPE THIS HELPS…. J Have a nice day ahead KAPATID!

No comments :

Post a Comment

Please say what's on your mind....